Dzisiaj jest
SCONSILIUM Centrum Szkoleniowo-Doradcze, tel. +48 53 53 53 417
 
 

Od pokoleń zdrowie było  jedną z najważniejszych wartości, o które zabiegał człowiek. Pomimo upływu lat nic w tym względzie się nie zmieniło. Edukacja zdrowotna  to podstawowa forma promowania zdrowia. Zdecydowanie najlepsze efekty przynoszą te działania na rzecz promocji zdrowia, które mają swój początek w dzieciństwie i są skierowane do rodziców, opiekunów, nauczycieli  i dzieci.

  

WYKAZ SZKOLEŃ - PROMOCJA ZDROWIA.

L.p.  Tytuł szkolenia  Prowadzący
1.  Jak stworzyć szkołę promującą zdrowie.  Profesor dr hab. med. Jerzy Tadeusz Marcinkowski
2.   Promocja zdrowia psychicznego w szkołach.  Profesor dr hab. med. Jerzy Tadeusz Marcinkowski
3.   Promocja zdrowia w miejscu pracy.  Profesor dr hab. med. Jerzy Tadeusz Marcinkowski
4.   Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia - Wiedza o HIV, AIDS  Profesor dr hab. med. Jerzy Tadeusz Marcinkowski
5.   Przeciwdziałanie uzależnieniom ( substancje psychoaktywne, "dopalacze") .  mgr Marek Motyka
6.   Dezynfekcja, sterylizacja i odpady medyczne w gabinecie stomatologicznym.  Wieloletni praktyk z Inspekcji Sanitarnej
7.   Sterylizacja i dezynfekcja jako sposoby zapobiegania zakażeniom w zakładach kosmetycznych, fryzjerskich, studiach tatuażu i odnowy biologicznej.  Wieloletni praktyk z Inspekcji Sanitarnej

 

jerzy marcinkowski 1PROWADZĄCY SZKOLENIA
 
Profesor dr hab. med. Jerzy Tadeusz Marcinkowski
 
Aktualne stanowiska
prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego www.pth.pl
kierownik Katedry Medycyny Społecznej,
kierownik Zakładu Higieny - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Specjalizacje medyczne
1 stopnia - Medycyna Społeczna
2 stopnia - Neurologia, Zdrowie Publiczne, Higiena Środowiska

Bieżąca działalność
- Członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk
- Członek Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Ministrze Zdrowia; przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody
- Członek Komitetu Ergonomii Polskiej Akademii Nauk (Oddział Wielkopolski)
- Konsultant Wojewódzki w dziedzinie epidemiologii dla województwa wielkopolskiego
- Konsultant Wojewódzki w dziedzinie epidemiologii dla województwa lubuskiego
- Redaktor Naczelny kwartalnika naukowego „Problemy Higieny i Epidemiologii” (www.phie.pl)
- Redaktor Naczelny kwartalnika naukowego „Hygeia Public Health” (www.h-ph.pl)
- European Huntington’s Disease Network – badania naukowe z obszaru choroby Huntingtona (www.euro-hd.net/html/network)
- Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona – współorganizacja konferencji naukowych (www.huntington.pl)
- Organizator ponad 60 konferencji naukowych
- Redaktor trzech podręczników akademickich z obszaru higieny, epidemiologii i zdrowia publicznego; autor pięciu podręczników o podobnym zakresie tematycznym
- Promotor 37 ukończonych przewodów doktorskich

- Recenzent 52 rozpraw doktorskich; Recenzent 4 rozpraw habilitacyjnych; Recenzent w 1 postępowaniu o nadanie tytułu profesora
- We współpracy z Ministerstwem Zdrowia – współautor programów specjalizacyjnych z obszaru zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego i promocji zdrowia; członek komisji egzaminacyjnych.

Autor ponad 700 publikacji z dziedziny higieny, epidemiologii i zdrowia publicznego oraz funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, higieny szpitalnej, zakażeń szpitalnych, jakości opieki medycznej, edukacji zdrowotnej, uzależnień i możliwości przeciwdziałania w tym obszarze, chorób zawodowych, wypadków przy pracy.

Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, odznaczenia Polskiego Towarzystwa Higienicznego
Członkostwo towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Higieniczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego.

 

   
marek motyka
PROWADZĄCY SZKOLENIA
mgr Marek Motyka
 

- Absolwent i doktorant Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunku Socjologia. Od 2014 roku prowadzący na Uniwersytecie Rzeszowskim zajęcia z przedmiotów Profilaktyka uzależnień i Interwencja kryzysowa.

- Autor badań społecznych wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z zakresu identyfikacji zachowań ryzykownych (zażywanie środków psychoaktywnych) oraz przyczyn ich podejmowania.

- Autor ponad czterdziestu publikacji naukowych i pięćdziesięciu popularno-naukowych o tematyce związanej z uzależnieniami (“dopalacze”, społeczno-kulturowe uwarunkowania narkomanii, nowe metody odurzania się, uzależnienie od alkoholu, przyczyny zachowań ryzykownych młodzieży).

- Od 2005 roku pracownik Oddziału Terapii Uzależnień w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy na stanowisku Instruktor Terapii Uzależnień (Certyfikat PARPA nr 205). Aktualnie w procesie certyfikacji na Specjalistę Psychoterapii Uzależnień.

- Członek zespołu roboczego przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie opracowującego Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-2020 oraz Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017- 2020.

TEMATYKASZKOLEŃ

- Identyfikacja uwarunkowań sprzyjających sięganiu przez młodzież po środki psychoaktywne.
- Perswazja i reklama środków psychoaktywnych (głównie marihuany i „dopalaczy”) za pośrednictwem Internetu – omówienie oddziaływań ochronnych przed wpływem treści tego typu.
- Dopalacze jako nowe zagrożenie zdrowia publicznego.
- Marihuana – bagatelizowane zagrożenie.
- Rozpoznawanie zachowań narkotykowych.

 

 

 logo pth